Basic abdominal exercises to close your Diastasis Recti. Do 10 on each leg every day.

Exercise #1