Basic abdominal exercises to close your Diastasis Recti.

Exercise #3